Naar inhoud

De regelgeving in Brussel

De warmte van de ondergrond is een hernieuwbare energiebron.  Geothermische systemen maken het mogelijk ons energieverbruik en onze milieu-impact te verminderen.  Soms kunnen ze evenwel een risico voor het leefmilieu vormen, bijvoorbeeld als ze slecht ontworpen of geïnstalleerd zijn.  Daarom is voor de exploitatie van sommige geothermische systemen een vergunning nodig. Op deze pagina staat een tabel met de vereiste vergunningen voor de verschillende geothermische systemen, op basis van de wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het advies van een architect of studiebureau met ervaring in het ontwerp van geothermische systemen kan nuttig zijn bij deze verschillende administratieve stappen.

De reglementering voor geothermie moet vanuit 2 invalshoeken worden bekeken: leefmilieu en stedenbouw.

Geothermie en het leefmilieu

In de regelgeving rond geothermische systemen werden belangrijke wijzigingen aangebracht na de goedkeuring van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2018 inzake grondwaterwinningen en open geothermische systemen.

Vroeger waren er voor de exploitatie van open geothermische systemen  twee verschillende vergunningen nodig:

  • een grondwaterwinningsvergunning die vooral de impact van het pompen op de natuurlijke hulpbron beoordeelde;
  • een milieuvergunning die voornamelijk de milieu-impact op het grondwater evalueerde.

Voor gesloten geothermische systemen  waren noch boorgaten noch geothermische sondes een ingedeelde inrichting volgens de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. De exploitatie ervan was alleen onderworpen aan een milieuvergunning of aangifte in functie van de kenmerken van de warmtepomp (rubriek 132) of de recirculatiepomp (elektrische pomp die zorgt voor de circulatie van de warmtegeleidende vloeistof in de sondes - rubriek 55).

Vanaf 1 april 2019, datum van de inwerkingtreding van het besluit van 8 november 2018, zijn zowel open als gesloten geothermische systemen volwaardig ingedeeld (nieuwe rubriek 62.4 in de lijst van de ingedeelde inrichtingen). 

Open geothermische systemen

Deze systemen impliceren grondwaterwinning en herinjectie in een grondwaterlaag en zijn voortaan enkel onderworpen aan een milieuvergunning van klasse 1B, volgens de uitvoeringsbepalingen en exploitatievoorwaarden vastgelegd in het besluit van de Brusselse Regering van 8 november 2018. De exploitatie ervan wordt geregeld door specifieke exploitatievoorwaarden - die in de milieuvergunning kunnen worden gespecificeerd of aangevuld - om de hulpbron zowel kwantitatief als kwalitatief te beschermen.

Om te weten hoe u uw milieuvergunningsaanvraag moet indienen of voor specifieke info over open geothermische systemen die bij de milieuvergunningsaanvraag moet worden gevoegd, kan u de website van Leefmilieu Brussel raadplegen  en in het bijzonder de volgende pagina: https://leefmilieu.brussels/themas/geologie-en-hydrogeologie/geothermie/formulieren-voor-geothermische-systemen

Gesloten geothermische systemen

Deze installaties zijn voortaan ingedeelde inrichtingen van klasse 1C. Bijgevolg is een voorafgaande aangifte vereist.  Ze worden evenwel zeer vaak opgenomen in een milieuvergunningsaanvraag van een hogere klasse wanneer ze geïntegreerd zijn in een globaal project. Binnenkort zal een regeringsbesluit het reglementair kader van dit soort van installaties versterken.

Om te weten hoe u uw voorafgaande aangifte of milieuvergunningsaanvraag moet indienen of voor specifieke info over gesloten geothermische systemen die bij uw aangifte of milieuvergunningsaanvraag moet worden gevoegd, kan u de website van Leefmilieu Brussel raadplegen  en in het bijzonder de volgende pagina:  https://leefmilieu.brussels/themas/geologie-en-hydrogeologie/geothermie/formulieren-voor-geothermische-systemen

Elke milieuvergunningsaanvraag of aangifte zal door Leefmilieu Brussel worden behandeld, ongeacht of het over open of gesloten geothermische systemen gaat en ongeacht of het om een private of openbare aanvrager gaat.

Geothermie en stedenbouw

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) voorziet in een stedenbouwkundige vergunning voor vaste inrichtingen die men op een stuk grond wil bouwen of plaatsen (art. 98, §1, 1°).

Bijgevolg is er voor het installeren van geothermische systemen eveneens een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Om te weten hoe u uw aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning indient of voor informatie over uw dossier gaat u naar de portaalsite van Stedenbouw of klikt u op volgende link : http://stedenbouw.irisnet.be/vergunning/de-vergunningsaanvraag?set_language=nl

 

Zich abonneren op alle nieuws omtrent geothermie in Brussel